DOTACE

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší povoleno používat pouze kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz starých kotlů bude zakázán. Je tedy nejvyšší čas na jejich výměnu za nové ekologické zdroje vytápění.

Domácnostem, které nemají na výměnu starých kotlů dostatek financí z důvodu nižších příjmů, poskytuje Ministerstvo životního prostředí štědrou podporu z fondů EU prostřednictvím kotlíkových dotací. Ostatní majitelé nemovitostí s neekologickým vytápěním mohou na pořízení nových zdrojů využít dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Nárok na podporu se týká výměn, které byly provedeny po 1. lednu 2021.

 

Kdo může o dotaci žádat

  • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu)

Za jakých podmínek

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně

nebo

  • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení.

Na co lze dotaci čerpat

  • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj

Typy podporovaných zdrojů tepla

  • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
  • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
  • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013).

Tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch nejsou podporována.

Výše podpory

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla Limit (Kč)
Tepelné čerpadlo 180 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 130 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000

 

 

Zdroj informací:  STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY